V čase masívnej výstavby a stále pribúdajúcich vozidiel na cestách sa nám naše mesto prehrieva. Zdrojov tepla je viacero, tým najpodstatnejším je samozrejme slnečné žiarenie, ku ktorému prispieva prevádzka motorových vozidiel, chladiarenských zariadení a klimatizácií. K prehrievaniu mesta tiež podstatne prispievajú asfaltové a betónové plochy, chodníky, parkoviská ale aj fasády budov.

Počas výstavby, rekonštrukcie a pri rozširovaní nášho okolia akosi intuitívne kanalizujeme dažďovú vodu. Z každého metra štvorcového sa odkanalizuje približne 500l vody ročne.Tak dochádza k prehrievaniu životného prostredia, pretože vodu, ktorá termoreguluje krajinu, odvádzame podzemnou kanalizáciou preč. 

Riešením tohoto problému sú zelené strechy a zelené parkoviská. Tieto zelené plochy potom nepôsobia len klimaticky, ale aj príjemné stimulujú vizuálne vnemy pri pohľade na veľké sídliská. Asi najväčšou výhodou výstavby zelenej strechy je jej pozitívny vplyv na životné prostredie. Rastliny zlepšujú kvalitu ovzdušia tým, že absorbujú prach, produkujú kyslík a viažu škodlivý kysličník uhličitý. Zelená strecha pôsobí tiež ako skvelý tepelný a zvukový izolant, je výborným zberačom zrážok a tým ochladzuje ovzdušie. Zelené parkoviská spĺňajú podobný účel, ako strechy avšak sú navrhnuté tak, aby na nich mohli parkovať motorové vozidlá a súčasne nedochádzalo k poškodzovaniu trávnika. Samozrejme sa pri budovaní zelených parkovísk ráta aj s možným únikom prevádzkových kvapalín z vozidiel a následne s ich ekologickou likvidáciou.

 

 

 

 Dajme mestu zelenú. Skúsme to spolu.